Informace o sběru dat a ochraně osobních údajů

Informace o sběru dat a ochraně osobních údajů
Kontaktní údaje správce:
KON Mělník, s.r.o.
Nůšařská 2908, 27601 Mělník
IČO: 61677884, DIČ: CZ61677884
C 39807 vedená u Městského soudu v Praze

je provozovatelem projektu na webových stránkách www.kon.cz a www.kon-shop.cz
(dále jen „webová stránka“) a prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně
důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.
Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou
pozornost. V tomto dokumentu Vás chceme informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás na této webové stránce
shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.
Ochrana osobních údajů
1. Jaké údaje sbíráme a zpracováváme ?
V závislosti na účelu zpracování a za dále v této Informaci uvedených podmínek o Vás sbíráme,
spravujeme a zpracováváme následující osobní údaje:
- jméno a příjmení
- telefon
- adresu elektronického kontaktu - e-mail
- doručovací adresu
- DIČ, IČ
- informaci o Vaší IP adrese
- informace poskytnuté z cookies
- případně další údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně informován
2. Proč údaje zpracováváme a jak je využíváme (účel a právní základ zpracování)?
Některé údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:
- základní identifikační údaje (jméno, příjmení, e-mail) Vámi poskytnuté ve formuláři na našich webových
stránkách, a to pro účely vypracování nabídky na Vámi zaslanou poptávku
- doplňující identifikační a kontaktní údaje za účelem Vaší jednoznačné identifikace pro provedení opatření
přijatých před uzavřením smlouvy
- Vaši e-mailovou adresu získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, a to za účelem zasílání
obchodních sdělení
- Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vaší poptávce pro ochranu našich práv a právem chráněných
zájmů (např. pro účely reklamace)
- Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro plnění našich zákonných povinností (zejména identifikační
a kontaktní údaje pro vystavení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů pro vedení
účetnictví apod.)
Pro zpracování některých údajů pro některé účely potřebujeme Váš souhlas, tyto údaje i účel zpracování jsou
vždy uvedeny v souhlasu, který poskytnete:
- pro marketingové činnosti jako je:
zasílání aktuálních informací, nabídek a jiných obchodních sdělení, v případě, že jste nám neposkytli
Váš elektronický kontakt v souvislosti s prodejem výrobku nebo služeb, potřebujeme Vaši emailovou
adresu, sledování pohybu uživatelů na webových stránkách a profilování, pro něž potřebujeme znát Vaši IP
adresu a umístit na Váš počítač tzv. cookies (viz bod 10 těchto informací)
individualizace nabídky služeb a produktů, pro něž potřebujeme znát Vaši IP adresu a cookies
pro vedení zákaznické databáze minulých i potenciálních zákazníků
z dalších důvodů, které Vám případně sdělíme vždy před zpracováním údajů.
3. Jak údaje získáváme?
Údaje získáváme s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného
poskytnutí těchto údajů.
Některé údaje dále získáváme automatizovaně, když používáte naše služby, a to zejména prostřednictvím
cookies a logování (viz bod 10. těchto Informací). Některé údaje získáváme také od našich obchodních partnerů,
kterým jste údaje při použití naší služby nebo následně poskytli (např. provozovatelům služeb Google Analytics
apod.).
4. Jak údaje zpracováváme?
Vámi poskytnuté údaje zpracováváme elektronickou formou a v této formě jsou uchovány a zabezpečeny.
5. Jak dlouho údaje uchováváme a zpracováváme?
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, dokud trvá právní důvod jejich zpracování, v případě souhlasu dále
dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán, případně nedojde-li k ukončení zpracování ze zákonných
důvodů. Údaje zpracovávané za účelem marketingu budou zpracovány nejdéle po dobu 3 let.
6. Jak údaje chráníme?
Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou zajištěnou prostřednictvím:
- organizačních opatření jako jsou vnitropodnikové zásady nakládaní s osobními údaji a smluvní zajištění
zpracovatelských povinností. Osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých
pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
- přiměřených technických prostředků a příslušných opatření.
Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. S kým údaje sdílíme?
Údaje sdílíme z níže vymezených důvodů s dále uvedenými kategoriemi příjemců:
- státní orgány, resp. další subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány
státní správy apod.,
- jiné než státní subjekty, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a pro plnění zákonných povinností
např. s daňoví poradci, účetní, advokáti atd.
- externí subjekty, které provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů
uzavřené s námi, a to zejména:
dopravci, doručitelé a výdejní místa, a to za účelem splnění smlouvy, tj. doručení objednaného zboží
apod.
poskytovatelé DTP, grafických, tiskových, knihařských a obdobných služeb za uvedeným účelem
společnosti zajišťující marketingové služby
poskytovatelé informačních systémů a aplikací za účelem poskytování služeb naší společnosti
(hosting, webhosting, správa obsahu, zasílání obchodních sdělení apod.)
- poskytovatelé dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně
vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny.
- i jiné subjekty v rozsahu dle Vašeho souhlasu.
Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a
poskytnutí závisí na právním základu zpracování dle čl. 2 shora.
8. Jaká Vám garantujeme práva?
Máte zejména právo
- požadovat přístup k osobním údajům
- na opravu údajů
- na výmaz údajů
- na omezení zpracování
- na přenositelnost osobních údajů
- vznášet námitky proti zpracování
- kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování
9. Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?
Požadované úkony provedeme v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše
žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímáme na e-mailové adrese uvedené v
kontaktech.
Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme Vám
účtovat přiměřený poplatek k pokrytí vzniklých nákladů nebo můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět.
Dále máte¨právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
10. IP adresy, logovací soubory, cookies
IP adresy
IP adresa (adresa internetového protokolu)
IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď.
Dynamickou a statickou IP adresu obdrží každý zákazník od svého poskytovatele internetového připojení
(„ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka,
kterému IP adresu přiřadil.
Logovací soubory
Webserver ukládá celé IP adresy pro případ vyžádání součinnosti např. s PČR apod. Webaplikace k nim nemá
přístup.
Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení malé datové soubory, obecně nazývané
cookies. Důvodem používání je zajištění plné funkčnosti webu a pohodlí uživatelů, ze statistických důvodů a pro
přizpůsobení informací a reklam vašim zájmům, například dle obsahu webu, který jste navštívili.
Cookies si pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na těchto stránkách provedli, takže tyto údaje nemusíte
zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů,
mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových
stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Dále se nastavují cookies od bootstrapcdn.com (CDN), cloudflare.com (CDN), doubleclick.net (CDN), query.com
(CDN jquery).
Soubory cookie třetích stran
Dále používáme cookies třetích stran (např. Google, Youtube). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami, mohou
používat své soubory cookie a aktivní komponenty a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat, nemáme
žádný vliv na zpracování osobních údajů těmito poskytovateli služeb. Informace o používání souborů cookie a o
tom, jak se nakládá s vašimi daty a o vašich právech a nastaveních, najdete na webových stránkách příslušného
poskytovatele:
- Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme v rámci služby Google Analytics, která je poskytována
společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Více
informací https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies/
- Náš web obsahuje soubory cookie sociálních médií, včetně těch, které umožňují uživatelům přihlášeným ke
svému účtu na příslušné sociální síti sdílet obsah prostřednictvím této služby. Zásuvné moduly nejsou
aktivované, dokud nekliknete na příslušné tlačítko pomocí loga provozovatele, nebo přípony, jež jsou
specifikovány níže. Aktivací zásuvných modulů vytvoříte spojení s příslušnou sociální sítí a vyjádříte
souhlas s přenosem dat k provozovateli sociální sítě. Jste-li přihlášeni ke svému účtu na příslušné sociální
síti, může provozovatel sociální sítě spojit vaši návštěvu s vaším účtem. Stisknete-li příslušné tlačítko,
přenese váš prohlížeč příslušnou informaci přímo na vybranou sociální síť, kde se uloží. Nechcete-li, aby
provozovatel sociálních sítí shromažďoval vaše data prostřednictvím našich stránek, musíte se před
návštěvou našich stránek ze svých účtů na sociálních sítích odhlásit.
Používáme sociální zásuvné moduly této sociální sítě:
- Dále používáme videoplatformu YouTube provozovanou společností YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San
Bruno, CA 94066 USA. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů. Obsahujeli
některá strana z našich internetových stránek integrovaný přehrávač YouTube, vytvoří se spojení s
YouTube pro zajištění přenosu videa. Je-li navázáno spojení s YouTube, jsou na YouTube přenášena data.
Více informací v prohlášení YouTube o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto
webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.
Zabránit sběru dat můžete odmítnutím používání souborů cookies. K dispozici máte online dostupné nástroje,
kterými můžete kontrolovat soubory cookie a obdobné technologie, včetně možností volby v nastavení svého
prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče
naleznete na uvedených adresách:
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

KON-SHOP © 2019